راز ماندگاری سهراب سپهری

راز ماندگاری سهراب سپهری

۱۶ مهر ۱۳۹۵

۱۱
بین هنرمندان معاصر ایرانی کمتر هنرمندی را می توانیم پیدا کنیم که به اندازه سهراب سپهری زندگی ای در انزوا پیشه کرده باشد و در عین تا این اندازه بین مخاطبانش محبوبیت داشته باشد.