مشاغل معنوی و پر درآمد جهان کدامند؟

مشاغل معنوی و پر درآمد جهان کدامند؟

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۵
شاید شما شغلی داشته باشید که از داشتنش احساس خوبی ندارید اما درآمد خوبی در آن شغل دارید از سوی دیگر شاید شغل شما اهداف والایی را دنبال می کند اما درآمد خوبی عاید شما نمی کند. اما برخی مشاغل هر دو این فاکتورها را با هم دارند و به قولی هم دنیا را دارند هم آخرت را.