معرفی مهم ترین ابزار نجومی باستان و گونه های مختلف تلسکوپ ها

معرفی مهم ترین ابزار نجومی باستان و گونه های مختلف تلسکوپ ها

۲۰ تیر ۱۳۹۵

۵۱
در طول تاریخ، همواره بشر از ابزارهای گوناگونی برای شناخت دقیق تر اجرام آسمانی استفاده کرده است. در ادامه ابتدا با مهم ترین ابزار نجومی باستان، یعنی اسطرلاب آشنا می شوید و سپس گونه های مختلف تلسکوپ های نوری و رادیویی و رصدخانه ها را مورد بررسی قرار می دهیم.