هزینه تحصیل در کشورهای مختلف برای جوانان ایرانی

هزینه تحصیل در کشورهای مختلف برای جوانان ایرانی

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

۱۷
پیش از اینها نامش فرار مغزها بود. اگرچه روند پذیرش گرفتن از دانشگاه های کشورهای مختلف برای جوان هایی که تصمیم به ادامه تحصیل در خارج از ایران را می گیرند یکسان است اما بین هزینه هایی که پیش رویشان است تفاوت هایی وجود دارد