17 نکته درباره سکوت بره ها

17 نکته درباره سکوت بره ها

۲۵ شهریور ۱۳۹۵

۱۳
دم، کارگردان 48 ساله و کم و بیش سر به هوایی که کارنامه نامتجانسی دارد، می گوید: «عاشق کتاب شده بودم. به نظرم فیلم خوبی ازش در می آمد. کتاب پنج هفته در صدر پرفروش ها بود و امیدوار بودم که پول فیلم را برگرداند. »