ترنس ها برای تغییر جنسیت چه مسیری را طی می کنند؟

ترنس ها برای تغییر جنسیت چه مسیری را طی می کنند؟

۱۳ تیر ۱۳۹۵

۱۹
قسمت عمده ای از سرنوشت کسانی که قصد دارند تغییر جنسیت دهند به دست پزشکان است؛ پزشکانی که اگر نتیجه کارشان درست از آب درنیاید ممکن است زندگی یک نفر را تا آخر عمر تحت الشعاع قرار بدهند.