مجری کودتای ترکیه «گروگان» بود

مجری کودتای ترکیه «گروگان» بود

۲۷ تیر ۱۳۹۵

۱۸
مجری تلویزیونی که سقوط حکومت اردوغان و پیروزی کودتا را اعلام کرده بود، چند ساعت بعد، در میان مردم ظاهر شد و شکست کودتا و جزییات گروگان گرفته شدنش را اعلام کرد.