گفت و گو با امبرتواکو

گفت و گو با امبرتواکو

۱۰ تیر ۱۳۹۵

۲۵
اولین باری که با امبرتو اکو تماس گرفتم. در خانه بزرگ قرن هفدهمی اش پشت میز کارش نشسته بود. این خانه در تپه های خارج از شهر در نزدیکی ساحل دریای آدریاتیک ایتالیا واقع است.