هنگام شب زنده داری چه کارهایی می توان کرد؟

هنگام شب زنده داری چه کارهایی می توان کرد؟

۱۱ خرداد ۱۳۹۵

۶۴
در صورتی که همه چیز خوب پیش رفت و شما توانستید یک شب زنده دار حرفه ای شوید، این دغدغه برایتان پیش می آید که حالا در کنار درس خواندن و یا انتظار کشیدن برای رسیدن صبح چه کار باید کرد؟!