ترس از قضاوت دیگران

ترس از قضاوت دیگران

۲۲ خرداد ۱۳۹۵

۳۲
افراد، ظاهربین و سریع القضاوه هستند؛ یعنی به محض مشاهده ظاهر کسی یا چیزی، بلافاصله در مورد خوب یا بد بودن آن قضاوت می کنند.