موزه رختشورخانه زنجان

موزه رختشورخانه زنجان

۰۵ خرداد ۱۳۹۵

۶۰
بنای رختشویخانه یا مجموعه‌ی تاریخی رختشویخانه در قلب بافت تاریخی شهر زنجان منطبق بر حصار قدیمی شهر، در یک منطقه‌ی پرتراکم مسکونی احداث شده‌ است.