گفتگو با الکس گیبنی، کارگردان فیلم Zero Days

گفتگو با الکس گیبنی، کارگردان فیلم Zero Days

۲۴ مهر ۱۳۹۵

۸
در مواجهه با هر فیلم مستندی می شود این سوال را پرسید که آنچه جلوی دوربین اتفاق می افتد چقدر «واقعیت» دارد؟ چقدر به آنچه در جهان هستی رخ داده ربط دارد و فیلمساز چقدر توانسته انعکاسی از آن رویداد باشد؟