طلاق گرفتن جانی دپ و همسرش امبر هرد

طلاق گرفتن جانی دپ و همسرش امبر هرد

۰۹ خرداد ۱۳۹۵

۵۶
زندگی مشترک جانی دپ و همسرش امبر هرد پس از مدت زمان کوتاهی با ارائه دادخواست طلاق به دادگاه به پایان راه خود رسیده است. امبر هرد درخواست طلاق خود از جانی دپ را دوشنبه به دادگاه ارائه کرده است.