قانون جذب چیست؟

۰۸ خرداد ۱۳۹۵

۶۵

قانون جذب یکی از سلسله قوانینی است که بر زندگی ما جاری بوده ولی بسیاری از افراد از آن بیخبرند. همانند قانون جاذبه زمین که تا قبل از آنکه نیوتن آنرا کشف کند هیچ کس از آن خبری نداشت اما آن قانون به قوت خود بر طبیعت جاری بود. قانون جذب بر زندگی ما جاری و ساری است چه بدانیم و چه ندانیم، ما از آن استفاده میکنیم به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه ولی چه بهتر که آنرا بشناسیم و اهداف خود را طبق این قانون برنامه ریزی کنیم.

قانون جذب چیست؟

پیشینیان ما از این قانون در زندگی خود استفاده میکرده اند بدون آنکه از آن خبری داشته باشند  و به صورت ناخودآگاه خواسته های خود را برآورده شده می دیدند پس ما هم میتوانیم به راحتی  از این قانون در زندگی خود کمک بگیریم.

قانون جذب میگوید: هر فکر و نیتی که ما در ذهن و دلمان می گذرانیم دارای انرژی است پس  ما با فکر کردن و نیت کردن در ذهن و دل، یک پرتو انرژی به کائنات ساتع می نماییم که آن انرژی  به صورت تجسم یافته به ما بازخواهد گشت و ما در واقع شکل تجسم یافته و مادی آن انرژی  (فکر و نیت) را جذب میکنیم.

به عبارت ساده تر:

هرآنچه که ما تصور کنیم، آنرا تجسم یاقته (به شکل مادی) خواهیم داشت. (=عینیت یافتن ذهنیات)   و یا هر آنچه که در مورد آن فکر کنیم، آنرا به زندگی خود وارد کردهایم؛ تمرکز بیشتر، ورود آن به زندگی

قطعی تر.

اما کیفیت شکل تجسم یافتۀ آنچه که ما تصورش را کرده بودیم بستگی به شدت تمرکز و توجه ما  به نیت و خواسته مان دارد. به عنوان مثال اگر ما خواهان یک عدد دوچرخه هستیم، بسته به  میزان توجه ما به خواستهمان، یعنی در طول روز دنبال آن بودن و پی آنرا از دوست و آشنا گرفتن، خریدن آن، شکل آنرا ترسیم کردن و خیابان ها را با آن دور زدن و تمیز کردن آن و... آنرا به شکل  بهتر و کامل تر – یا حتی سریعتر – جذب میکنیم.

چگونه جذب کنیم؟

اینکه چگونه می توان خواسته ها و نیات را با کمک این قانون برآورد و در واقع آنها را جذب کرد  خود ساعتها جای بحث و گفتگو توسط افراد متخصص و صابنظر دارد که در این پست به 4 مورد    کلی اشاره می شود اما به زودی در پستی با مضمون “چگونه جذب کنیم و هدف گزینی و  دستیابی به اهداف” به طور کامل مطرح خواهد شد.

1 – دقیقا بدانیم چه می خواهیم (با جزئیات و مختصات).

2 – از کائنات خواستۀ خود را بخواهیم.

3 – چنان رفتار کنیم که گویا هم اکنون و مدتی است که این خواسته برآورده شده است.

4 – آمادۀ دریافت خواستۀ خود باشیم و خواسته را بحال خود رها کنیم (وابسته نشویم).

چه چیزهایی در روند قانون جذب تاثیرگذارند؟

چندین عامل وجود دارد که بر رویۀ جذب خواستهها و نیات ما تاثیرگذارند و در اینجا به چند مورد  آن اشاره می نمایم.

1 – اعتقاد کامل به قانون جذب و قدرت فکر: به این معنا که هر چقدر اعتقاد ما به این قانون  عمقی تر و شدیدتر باشد، روند نیل به اهداف و خواسته ها سریعتر و با کیفیت تر بوده و باعث  برانگیختن کمک کائنات میشویم.

2 – اعتقاد به اینکه در این هستی هرشخصی و هرچیزی در روند نیل به اهداف و خواسته ها  به کمک ما میآیند: این مسئله خیلی مهم است. وقتی ما بدانیم که از لحظهای که سرمان  را از بالشت جدا میکنیم تمام هستی منتظر ارادۀ ماست تا به کمکمان بیاید، خیلی بهتر  جذب میکنیم. اصلا باید مطمئن باشیم که تمام کائنات دوست دارند که ما به خواستۀ مثبتمان  برسیم. هیچ چیزی و هیچ شخصی و هیچ جریانی نیست که در جهت مخالف ما حرکت کند.

مخالفت های سطحی هم در جریان موافق ما هستند. برای مثال حتی کلاغ روی درخت هم  به ما کمک می کند تا کاغذ آگهی فروش اقساطی دوچرخه را برایمان پایین بیندازد. حتی  همسایه ای که عمری با او مشاجره داشتهایم نیز یک روز دوچرخه اش را به خاطر گم کردن کلیدش  در خانۀ ما میگذارد...

3 – نیت و هدف ما باید مثبت و در جهتی بوده که به ضرر کائنات نباشد: این قسمت نیاز به  توضیح خاصی ندارد ولی برای مثال ما به ندرت خواستۀ دزدی بانک سر کوچه را با کمک قانون  جذب طلب میکنیم!

4 – خالق کائنات را فراموش نکنیم: بعضی اوقات ما به شدت مطمئنیم که فقط و فقط باید به  خواسته ای که مد نظرمان بوده برسیم اما میبینیم که خواستۀ خود را به نوعی دیگر دریافت  نموده ایم. مثلا به جای دوچرخه سه چرخه گیرمان آمد و یا یک موتورسیکلت که این قضیه به  صلاح ما شکل خواهد گرفت (تشخیص خالق کائنات و او که بهتر از هرکسی خیر و شر ما  را میداند).

منبع: succes.ir