هوش فضایی و قدرت تجسم

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

۱۵

در شکل زیر، شکل قرمز رنگ را به عنوان مرجع در نظر بگیرید، از بین 7 شکل دیگر، کدامیک دقیقا مشابه آن می باشد.

هوش فضایی و قدرت تجسم

(می تواند بیش از یک شکل مشابه وجود داشته باشد.)


پاسخ تست هوش 'شکل های مشابه':

A، E، F

منبع: mathhome.ir