معمای حجم مکعب

۱۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۳

مساحت سطح فوقانی یک مکعب 240، سطح جلویی آن 300 و سطح انتهایی آن 180 سانتی‌متر مربع است. با توجه به این اطلاعات آیا می‌توانید طول، عرض و ارتفاع مکعب را تعیین کنید؟

معمای حجم مکعب


پاسخ معمای حجم مکعب:

به کمک اطلاعاتی که در معما مطرح شده به راحتی می‌توان ابعاد مکعب را محاسبه کنیم. پس از محاسبه به این نتیجه می‌رسیم که طول، عرض و ارتفاع مکعب به ترتیب عبارتند از: 20،12 و 15.

منبع: zoomit.ir