روش بافت عروسک دختر

۱۸ خرداد ۱۳۹۵

۳۰

آموزش بافت عروسک دختر

روش  بافت عروسک دختر

دخترکفش فانتزی

سر: دونه هارو ازفرمول اضافه کردن به78رسونده14تا18رج میبافیم. ازفرمول کم کردن به6رسونده وکورمیکنیم.

چشم: بامنجوق یا مرواریدمشکی مث عکس به صورت دوخته

مو: طبق آموزش تصویری که دیشب فرستادم با کاموای ضخیمترمیکاریم و باربانهای تزیینی مدل خرگوشی به سرمیبندیم.

دست: به 18رسونده 4رج ساده بافته واز فرمول کم کردن به12رسونده و12رج ساده بافته وبه6رسونده وکورمیکنیم. دستوپاهاروچون  عروسک قدکوتاهست بلند نبافید.

کفشوپا: باکاموای مشکی ازطریق بافت بیضی (پاپوشی) با3زنجیره به48رسوندهیکرج ساده بافته رنگ کامواروعوض کرده و5رج ساده بافته وازقسمت جلوی کفش سه بار دوپایه رویکی کرده به همین ترتیب ادامه میدیم تاپایه هابه15برسه مجددارنگ کاموای بدن کرده و 8تا12رج ساده میبافیم. کورمیکنیم.

لباس: 2تیکه ایه یعنی از دستور زیر 2تامیبافیم.

25زنجیره زده روی زنجیره هاروپایه کوتاه میبافیم بصورت رفتوبرگشتی 8رج میبافیم. کاروبرمیگردونیم بازمیبافیم ولی اینبار5پایه آخررج رونمیبافیم. برمیگردیم و بازبصورت رفتوبرگشتی اینوره بافت رو میبافیم بازبه آخررج که رسیدیم 5پایه آخراین رج رو هم نمیبافیم کاروبرمیگردونیم و بازبصورت رفتوبرگشتی انقدر15دانه باقیمانده رو میبافیم تااندازه قدعروسک از گردن به روی پا بشه. کور. درزهارودوخته. تن  عروسک میکنیم.

منبع: آکا ایران