تست هوش: آسمان شب!

۰۸ مرداد ۱۳۹۵

۲۸

احتمالا صورت فلکی دبّ اکبر (خرس بزرگ)، برایتان نامی آشناست. در شکل زیر، بخشی از این صورت فلکی، مشخص است و هر یک از ستاره های موجود در این صورت فلکی، با عددی متناظر شده است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، چه عددی با ستاره مذکور، متناظر است؟

تست هوش: آسمان شب!


جواب:  عدد 73

از چپ به راست، مجموع اعداد متناظر هر چهار ستاره متوالی، عدد ستاره بعدی را تعیین می کند.  

منبع: ihoosh.ir