معمای المپیادی: احداث راه

۱۴ مرداد ۱۳۹۵

۱۴

یک شرکت راه سازی، ساختن جاده ای به طول 100 کیلومتر را به عهده می گیرد. برنامه ای که شرکت برای احداث این جاده ارائه نموده است به شرح زیر است:

معمای المپیادی: احداث راه

-- در ماه اول یک کیلومتر از آن آماده خواهد شد.

-- پس از آن، هر ماه  1/a10      (یک تقسیم بر  a10) کیلومتر از جاده آماده خواهد شد که در آن a اندازه ساخته شده ی جاده تا ابتدای آن ماه است (بر حسب کیلومتر)

به نظر شما آیا واقعا این جاده آماده بهره برداری خواهد شد؟!


پاسخ معمای المپیادی 'احداث راه'

بعد از یک ماه، همیشه بخشی از جاده که آماده نشده است، از 100 کیلومتر کمتر است. بنابراین هر ماه دست کم    1/10010  کیلومتر از جاده ساخته می شود و به این ترتیب بعد از  10011  ماه، جاده آماده بهره برداری می شود!

منبع: ihoosh.ir