معمای تصویری تعداد مثلث

۱۶ شهریور ۱۳۹۵

۲۵

به شکل زیر توجه کنید:

معمای تصویری تعداد مثلث

چند مثلث در شکل بالا وجود دارد؟


جواب معمای تعداد مثلث ها:

با کمی حوصله و دقت به این نتیجه می‌رسیم که تعداد مثلث‌های موجود در شکل برابر با عدد 27 است. شکل‌های زیر، به خوبی این مسأله رو توضیح می‌دهند:

معمای تصویری, معما و تست هوش

منبع: zoomit.ir