تست هوش: صخره نوردی با هیجان بیشتر!

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

۱۹

فرض کنید شما یک صخره نورد حرفه ای هستید! شما پایین صخره ها ایستاده اید و مسیر حرکتتان فکر می کنید. صخره ها شامل 4 رنگ زرد، سبز، آبی و قرمز هستند. شما تصمیم می گیرید مسیری که انتخاب می کنید با شرایط زیر طی شود:

تست هوش: صخره نوردی با هیجان بیشتر!

-- شما می خواهید به بالای صخره برسید. همیشه باید از یک قطعه به قطعه دیگر بروید و نمی توانید از روی یکی جهش داشته باشید.

-- مسیری که انتخاب می کنید باید شامل چهار رنگ پشت سر هم باشد که این رنگ ها، دقیقا تکرار شوند. مثلا مسیر شما می تواند به صورت زیر انتخاب شود:

زرد-سبز-آبی-قرمز؛ زرد-سبز-آبی-قرمز؛...و به همین ترتیب.

آیا با این شرایط می توان به بالای صخره رسید؟


پاسخ تست هوش 'صخره نوردی با هیجان بیشتر!

صخره نورد, معمای تصویری

منبع: mathhome.ir