معمای تصویری ستاره ی پنهان

۱۴ شهریور ۱۳۹۵

۱۶

آیا می‌توانید ستاره پنج پر پنهان در تصویر ریز را بیابید؟

معمای تصویری ستاره ی پنهان


پاسخ معمای ستاره ی پنهان

موقعیت ستاره پنج‌پر در تصویر زیر نمایش داده شده است:

معمای تصویری, تست آیکیو

منبع: zoomit.ir