آشنایی با اندیشه های ویلهلم دیلتای

۱۳ مهر ۱۳۹۵

۱۰

ویلهلم دیلتای Wilhelm Dilthey در سال 1833 نزدیک ویسبادن آلمان زاده شد. پدر و پدربزرگش هر دو کشیش پیرو آیین کالون بودند. آموزش او نیز در همین سمت و سو بود.

آشنایی با اندیشه های ویلهلم دیلتای

  در نتیجه در رشته الهیات دانشگاههای هایدلبرگ (1853) و سپس برلین (1854) نام نویسی کرد. در 1860 مقاله ای راجع به هرمنوتیک یا علم تأویل فردریش شلایر ماخر که متفکر برجسته ای در الهیات و فلسفه بود نوشت که برنده جایزه شد. دیلتای به خاطر قدرت و استواری مقاله اش پیشنهادی برای تنظیم و ویرایش نامه ها و یادداشتهای شلایرماخر و نوشتن زندگینامه او دریافت کرد. دیلتای در 1861 تحصیلش در رشته الهیات را رها کرد و به رشته فلسفه روی آورد و در 1864 رساله ای درباره اخلاق در نزد شلایرماخر و نیز اثری در باب آگاهی اخلاقی به رشته تحریر درآورد. از 1866 تا 1882 استاد دانشگاههای بازل، کیل و برسلاو بود. در 1882 کرسی فلسفه در برلین را که پیشتر هگل در آن تدریس می کرد، برعهده گرفت.

دیلتای در اواخر دهه 1860 روی زندگینامه شلایرماخر کار می کرد و در حوالی 1870 نخستین جلد این اثر چاپ شد (مواد و یادداشتهای جلد دوم پس از مرگ وی به چاپ رسید). این کار دیلتای نشان دهنده علایق متنوع او به فلسفه، ادبیات، شعر، موسیقی، تاریخ و هرمنوتیک یا علم تأویل به طور کلی است. دیلتای در راستای همین علایق، در سراسر زندگی اش کوشید بنیانی برای علوم انسانی بیابد. کوششهای اولیه او متکی بر روانشناسی بود و اولین مجلد کتابش در این زمینه در سال 1883 با عنوان مقدمه ای بر علوم انسانی به چاپ رسید. (بار دیگر، بخشهایی از جلد دوم این اثر فقط پس از مرگش منتشر شد. از همین رو، دیلتای به «مرد جلد اول» شهرت پیدا کرد). طی این دوره دهها مقاله درباره ادبیات و اندیشه وران معاصرش نوشت. از زمان چاپ کتاب مقدمه ای بر علوم انسانی تا حدود سال 1900 به صورت کاملتری مشغول تحقیق درباه این موضوعات و نیز موضوعات مشابهی مانند نظریه تعلیم و تربیت (Pedagogy)، اخلاق روانشناسی و به ویژه زیبایی شناسی بود.

دیلتای در حدود سال 1900 کانون تحقیقات خود را تغییر داد و به طرح این نظر پرداخت که تفسیر و تأویل (Interpretation) مظاهر و نمودهای انسانی و نه روانشناسی، شالوده و بنیاد علوم انسانی است. در سالهای پایانی عمرش این پروژه و طرح کاری به صورت نظریه ای راجع به جهان بینی ها (Weltan Schauungen) بسط پیدا کرد. دیلتای در سراسر زندگی اش درگیر مطالعه و پژوهش درباره تجربه های انسانی و بسط و گسترش ابزارهای معرفت شناختی لازم برای انجام چنین تحقیق و پژوهشی بود. علاقه و توجه او به شرایط ضروری برای رسیدن به معرفت، او را از اخلاف کانت و هگل ساخته است. هرچند، به سبب پژوهش اش درباره زندگی های روزمره انسانها قرابتها و شباهتهایی با پراگماتیسم دارد و پیشگام فلسفه های هوسرل، هایدگر و اگزیستانسیالیسم به شمار می رود.

دوره نخست (پیش از سال 1900):

نخستین کار دیلتای متمرکز بر مباحثی است که در کتاب مقدمه ای بر علوم انسانی (1883) مطرح ساخت. نکته اصلی این مساعی فکری این عبارت اوست که «هیچ خون واقعی در رگهای فاعل شناسای (Knowing Subject) مطرح شده از سوی لاک، هیوم و کانت جریان ندارد. » دیلتای تمایل دارد که تجربه های انسانی را همان گونه که در زندگی های روزمره واقعی انسانها وقوع می یابد، بررسی کند. او برخلاف بسیاری از اندیشه وران پیشین آدمها را موجوداتی در درجه اول عاقل و عقلانی نمی داند، بلکه آنها را توأمان موجوداتی صاحب اراده، احساس و فکر به شمار می آورد، گرچه به نسبتهای مختلف در زمانهای گوناگون.

این دیدگاه کل گرایانه در تقابل مستقیم با پژوهشهایی قرار دارد که تجربه های انسانی را مبتنی بر اندیشه ها و اعمالی می دانند که به نوبه خود از ادراکات یا تصورات بسیط و ساده شکل می گیرند. چنین پژوهشهای ترکیبی ای در پی قوانین تبیین گر ثابتی هستند تا فعالیت افراد را پیش بینی کنند یا علل و اسباب آنها را مشخص سازند. این هر دو کوشش مستقیماً از علم طبیعی (یا تجربی) و از تأکیدش بر قوانین عام و اجزای بسیط سرچشمه می گیرند، اما دیلتای انسانها را نه ذراتی بی انگیزه می داند و نه عامل های عاقل بی احساس و بی عاطفه، بلکه آنان را موجوداتی پیچیده تلقی می کند.

دیلتای برای آنکه امکان وصول به نگرش درست و دقیقی راجع به انسان را فراهم آورد، رشته های علمی «انسانی» (Humanistic) از جمله تاریخ، روانشناسی و فلسفه را به صورت نظام جدیدی از علوم انسانی صورتبندی می کند. این علوم، یعنی نظام نوین علوم انسانی (Geisteswissens Chaften) باید از علوم طبیعی یا تجربی (Naturwissens chaften) متمایز شوند، اما نباید تابع آنها گردند. علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی، که در پی تبیین (Explain) و پیش بینی سیر رویدادهای طبیعی هستند، جنبه توصیفی (Descriptive) و تحلیلی (Analytic) دارند، یعنی با توصیف روند تجربه های متعارف انسانی آغاز می کنند و سپس به وسیله تحلیل می کوشند اجزا و مؤلفه های خاص درون این مجموعه به هم پیوسته (nexus) را مشخص کنند. به عقیده دیلتای هیچ علم انسانی ترکیبی و تبیین گر نمی تواند در باره پدیده های مربوط به تجربه انسانی به طور کامل سخن بگوید. اگر چه علوم انسانی از کل به جزء حرکت می کنند که کار اصلی شان نه تبیین مؤلفه ها و عناصر تجربه بلکه فهم و شناخت آنهاست.

دیلتای برای آنکه امکان توصیف مناسبی از تجربه انسانی فراهم شود، رشته جدیدی به نام روانشناسی توصیفی طراحی می کند، در تقابل با روانشناسی تبیین گر متداول که تحت تأثیر سنگین علوم طبیعی (تجربی) قرار داشت. در روانشناسی تبیین کننده سعی می شد که علل و انگیزه ها و سائقه های اعمال آدمی بازشناخته شود اما در روانشناسی توصیفی به تعبیر دیلتای محور کار فهم و توصیف دقیقی از خود تجربه انسانی است و برای آنکه به چنین فهم و شناختی دست یابد همه جنبه های مربوط به اندیشه ها و عواطف و تمایلات انسانی و بسترها و زمینه های اجتماعی تاریخی (sociohistorical) او را مد نظر قرار می دهد.

ویلهلم دیلتای

(دوره پس از سال 1900):

دیلتای به تدریج دریافت که یک بنیان کاملاً روانشناختی برای علوم انسانی، رضایت بخش نیست. او در پایان قرن نوزدهم زمینه های اجتماعی تاریخی را بیشتر مورد توجه قرار داد. در دوره نخست عقیده داشت که این زمینه ها فقط از طریق شبکه به هم پیوسته روانی اکتسابی افراد عمل می کنند و جزو نظریه های «درجه دوم» شمرده می شوند. اما در دوره دوم بر عینیت و استقلال این زمینه های اجتماعی تاریخی تأکید می کرد. بدین ترتیب شبکه یا مجموعه روانی اکتسابی (acquired psychic nexus) فقط یکی از زمینه هایی است که به زندگی فرد معنا می بخشد. زمینه های بزرگتر، زمینه های اجتماعی تاریخی است. دیلتای این موضوع را به تفصیل در کتاب «شکل گیری جهان تاریخی در علوم انسانی» (1910) و در «فهم و شناخت سایر اشخاص و جلوه های زندگی شان» (1910) مورد بحث قرار داده است. او ابزار این کار را هرمنوتیک یا علم تأویل شلایر ماخر می دانست علمی که می کوشد اجزای متن را در نسبت با کل یا پاره های بزرگتر و کل یا پاره های بزرگتر را در نسبت با اجزا بشناسد. دیلتای تصور می کرد که این کاربرد «دور هرمنوتیک» برای فهم و شناخت اعمال و جلوه های زندگی افراد در نسبت با نیروها و عوامل اجتماعی تاریخی نیز مناسب است.

با آخرین اثر دیلتای «انواع جهان بینی ها و سیر و تحولشان را در نظامهای متافیزیک» (1911) پرسش درباره جایگاه روانشناسی در فهم و شناخت عینی از نو مطرح شد. دیلتای یک جهان بینی را چنین تعریف می کند: یک رهیافت (attitude) پیچیده و منسجم که عمیق ترین نظرات یک شخص را در مورد خیر، واقعیت، حقیقت، عالم و جزاینها نشان می دهد.

جهان بینی ها (Worldviews) طبیعتاً از نیروهای اجتماعی تاریخی و تجربه های شخصی نشأت می گیرند تا پاسخ هایی برای مسائل اساسی انسانی به دست دهند و مبنا و توجیهی برای ارزش ها و عادات و تأملات آدمی فراهم کنند. جهان بینی ها چون بسیار اساسی و بنیادین هستند بهترین زمینه های روانشناختی را برای فهم و شناخت اعمال و جلوه های زندگی انسان مهیا می کنند. آنها در شکل گیری سنت ها ونهادها نیز نقش مهمی دارند. از همین رو برای رسیدن به شناخت عینی (objective) حائز اهمیت اند.

جهان بینی ها (به آلمانی: weltanschauungen) با زمان، مکان و حتی اشخاص تغییر می کنند و دیلتای بر آن است که ادعاهای خاص راجع به مثلاً ارزش ها و آرمانها و کمالات مطلوب (ideals) وابسته به جهان بینی است. اما فلسفه می تواند از جهان بینی های خاص فراتر رود و ذات آنها را بشناسد. این کار مستلزم تحقیق راجع به نقشی که جهان بینی ها در زندگی انسان ایفا می کنند، طبقه بندی آنها (درقالب طبیعت گرایی، ایده آلیسم آزادی، و ایده آلیسم عینی) و مشخص ساختن این موضوع است که این انواع در زمانها و مکان های مختلف چه تحققی داشته اند. این پژوهش در جهان بینی ها حاصل بسط و گسترش طبیعی هرمنوتیک دیلتای و تأکید آن بر بسترها و زمینه های اعمال و جلوه های زندگی آدمی است.

ویلهلم دیلتای در اول اکتبر 1911 درگذشت.

اندیشه

کیفیت اساسی تفکر دیلتای را با تحلیل و بررسی «فلسفه زندگی» او به خوبی می توان فهم کرد. در فلسفه زندگی او می توان تأثیر کانت، و فلسفه های ایده آلیست و رمانتیک هگل، شلینگ و شلایر ماخر و نیز تجربه گرایی انگلیسی را بازیافت. برجسته ترین یاری او به فلسفه، چنانکه اشاره شد تحلیل معرفت شناختی او از Geisteswissenschaften یا علوم انسانی و نیز تاریخ به طور خاص است.

ویلهلم دیلتای

فلسفه زندگی:

در نظر دیلتای زندگی صرفاً واقعیتی زیست شناختی نیست که انسان با سایر حیوانات در آن سهیم باشد بلکه خصلتی متمایز و یکه دارد. برانباشتگی زندگی های فردی بیشمار است که واقعیت اجتماعی و تاریخی زندگی نوع بشر را تشکیل می دهد. بیم ها و امیدها، افکار و اعمال افراد، نهادهایی که انسانها ایجاد کردند، قوانینی که به وسیله آنها اعمال شان را هدایت می کنند، ادیانی که معتقدند، همه هنرها و ادبیات و همه فلسفه بخشی از آن زندگی است. و چنین است کل علم، زیرا علم اگر چه طبیعت غیر جاندار را مورد کاوش قرار می دهد باز یک فعالیت انسانی است. اگر چنین تعریف فراگیری از زندگی ارائه شود هر فلسفه ای باید یک فلسفه زندگی باشد حتی اگر بریک جنبه زندگی متمرکز شود. اما فلسفه زندگی (Philosophi des lebens) دیلتای معنای خاص تری دارد: دیلتای تصریح می کند که زندگی نه تنها موضوع مناسب فلسفه بلکه یگانه موضوع آن است.

او به تعبیر اچ. پی. ریکمن صاحب کتاب ویلهلم دیلتای: طلایه دار مطالعات انسانی (1979)،درمقام یک تجربه گرا منکر هرگونه استعلاگرایی (transcendentalism) بود. به گمان او در پشت زندگی هیچ چیز وجود ندارد، نه شیء فی نفسه ونه امرغایی متافیزیکی یا عالم مثل (Forms) افلاطونی که زندگی فقط پدیدار، تقلید یا نسخه و روگرفتی از آن باشد. نتیجه این می شود که فاعل شناسا وازهمین رو فیلسوف، جزئی از زندگی است و فقط از درون می تواند آن را بشناسد، هیچ نقطه آغاز مطلقی برای فکر وجود ندارد، هیچ مجموعه ای ازمعیارهای مطلق بیرون از تجربه که بتوان با تأملات محض به آن رسید نیز وجود ندارد. همه تأملات مربوط به زندگی، همه ارزش گذاریها ومبانی اخلاقی نه محصول یک ذهن شناسنده محض بلکه برآمده از افرادی است که در زمان ومکانی خاص وتحت تأثیر عوامل مختلف محیطی وآرا و عقاید اطرافشان قراردارند و مقید به افق عصر خویش اند.

نکته دومی که درباره فلسفه زندگی دیلتای می توان گفت این است که به عقیده دیلتای آنچه ما واقعاً به تجربه درمی یابیم زندگی درغنا وتنوع کامل آن است. او این نظر پوزیتیویستی را که ما فقط محسوسات وانطباعات را « تجربه می کنیم» یک عقیده جزمی متافیزیکی می دانست که مجراهای علم وشناختمان را با جدا کردن آنها از تجربه های واقعی مان تنگ می کند. ما اشیا وامور را می بینیم، شعر و موسیقی گوش می دهیم، خشیت دینی یا خرسندی زیبایی شناختی را تجربه می کنیم و بسیاری امور دیگر را. همه اینها ونه صرفاً حس کردن شکل ها ورنگها بخشی از تجربیاتی اند که تجربه گرای واقعی باید کارش را از آنها شروع کند. دیلتای با وجود توجه اش به تجربه، برخلاف بسیاری از تجربه گرایان فقط به تحلیل وبررسی مسائل فردی بسنده نمی کرد.

او می کوشید به نگرش جامع و فراگیری راجع به واقعیت برسد اما فیلسوف درمواجهه با تنوع و کثرت تقریباً نامحدود زندگی وبدون هیچ معیار ومیزان مطلق چگونه می تواند معنا یا طرح والگوی منظمی درآن به تصور درآورد؟ دیلتای پاسخ می دهد که زندگی توده ای از واقعیت های بی ارتباط با هم نیست. فیلسوف کارش را ازمعنی هایی که انسانها به دنیایشان داده اند شروع می کند. اینکه فیلسوف جزئی اززندگی است، انسانی است که مانند همنوعانش تحت تأثیر شرایط زمانه خویش قراردارد یک امتیاز ازکار درمی آید چون جریان هایی که به مدد آنها زندگی سامان می یابد و معنی دار می شود براساس تجربه ای که خود فیلسوف دارد برای او آشنا ومأنوس هستند. او از سازو کار ذهن خود خبردارد، می داند که تصورات واندیشه ها چگونه به عواطف وعواطف چگونه به قصد ها ونیت ها منجر می شوند. او با کیفیت زمانمند زندگی های ما آشناست با توالی لحظاتی که درآن حال با تجربه پر می شود وبا یادآوری گذشته و نیز پیش بینی آینده رنگ می گیرد. فیلسوف نیز مانند همنوعانش اصول ومبانی ای برای سازماندهی تجربیاتش مورد استفاده قرار می دهد. دیلتای این اصول ومبانی را مقولات (categories) زندگی نام می نهد. تحلیل او ازاین مقولات سنگ بنای فلسفه وی محسوب می شود.

مقولات:

کانت نشان داده بود که آنچه ما تجربه می نامیم از پیش درقالب های عقلی جای می گیرد (intellectualiz) یعنی مواد خام حسی طی جریان عقلی آرایش وسازمان می یابد. اصول و مبانی این سازمان یابی را او مقولات می نامید. علیت نمونه ای ازچنین مقولاتی است. کانت تحلیل خود را به تجربه ما از واقعیت فیزیکی محدود کرده بود اما دیلتای این طرز تلقی را به تجربه زندگی به عنوان امری معنا دار بسط داد. درنظر او اصول ومبانی ای که به کمک آنها تجربه مان را سامان دهی می کنیم مقولات زندگی اند. این مقولات راههایی هستند برای تفسیر وتأویل حوادث برحسب پاره ای روابط ونسبت ها.

یکی از این مقولات را دیلتای برحسب رابطه میان درون وبیرون تعریف می کند و آن را در مورد محتوای فکری و تجلیات فیزیکی آن به کار می برد. این، اصلی است که پایه و اساس نماد پردازی است وبرتجربه ما از مثلاً اخم کردن به عنوان جلوه ای از عصبانیت ویا علامت جاده ها به عنوان راهنمایی برای رانندگان حاکم است. مقوله دیگر دیلتای «قدرت» است. برحسب این مقوله است که ما تأثیر ونفوذمان را براشیا و مردم وتأثیر آنها را برخود تجربه می کنیم. مقولات دیگری که دیلتای فهرست می کند عبارتند از جزء و کل، غایات و وسایط و جز اینها، درنزد او این سه مقوله اهمیت ویژه ای دارند: ارزش (Value) که به واسطه آن، حال را تجربه می کنیم؛ هدف که به واسطه آن از پیش راجع به آینده می اندیشیم وسخن می گوییم و معنی که به واسطه آن گذشته را به خاطر می آوریم. دیلتای درنوشته های واپسین خود برنقش خاص معنی (meaning) تأکید می کرد. این پرسش که « چگونه تجربه معنادار امکان پذیر است؟ »به پرسش محوری او بدل شد. او مقولات را طرق مختلفی می شمرد که معنی درقالب آنها درزمینه ها و بسترهای گوناگون قوام پیدا می کند.

ویلهلم دیلتای

این اصول ومبانی سازمان دهنده یا مقولات، اساساً در زیر سطح ژرف نگری و تعمق آگاهانه قرار دارند. چنین نیست که ما ابتدا گل، اخم یا دیوار می بینیم و بعد استنباط می کنیم که گل زیباست، فلانی عصبانی است یا دیوار یک مانع است. ما گل زیبا، آدم عصبانی، یا مانع را «می بینیم». اما در همین جا متوقف نمی شویم. واداشته می شویم که این تجربه ها را معنادارسازیم و با استفاده از مقولات که توسط آنها این کار را می توان صورت داد، زندگی را به نحو آگاهانه و سنجیده سامان می دهیم و تفسیر و تأویل می کنیم. ادیان، اساطیر، ضرب المثل ها، آثار هنری و ادبیات چنین تفسیر و تأویلهایی هستند. اصول اخلاقی، نهادها و قانونها و قواعد حقوقی صورت بندیهای روشن و صریحی از اهداف و ارزشگذاریهای ما هستند.

جهان بینی ها:

در نوع بشر یک گرایش پایدار برای رسیدن به یک تفسیر و تأویل جامع و فراگیر، یک جهان بینی (Weltans Chauungen) یا فلسفه وجود دارد که در آن تصویری از واقعیت با حسی از معنا و ارزش آن و با اصول عمل ترکیب می شود. این فلسفه ها به دید دیلتای مانند تفسیر و تأویل های محدودتر ذهنی و نسبی اند. اگر سعی به خرج دهیم که برای آنها اعتبار عینی و خارجی قائل شویم جز در پی یک وهم و شبح نرفته ایم. اما از آنجا که آنها خودشان جزئی از زندگی هستند ابعاد اصیل زندگی را آشکار می کنند. چنانکه پیشتر اشاره شد دیلتای این جهان بینی ها را به سه نوع اساسی طبقه بندی می کند: پوزیتیویسم (برای نمونه، هابز)، ایده آلیسم معطوف به آزادی (مثلاً کانت) و ایده آلیسم عینی (فی المثل هگل). به گمان دیلتای آگاهی پیدا کردن نسبت به جهان بینی ها و تفاوت های میان آنها توأم با وقوف بر نسبی بودن همه تفسیرها و تأویل ها و ارزش گذاریها، روح را برای قبول بدون پیشداوری واقعیت و عمل خلاق رهایی می بخشد.

علوم انسانی:

تعلق خاطر پیوسته دیلتای به ماهیت و روش شناسی علوم انسانی ارتباط نزدیکی با فلسفه زندگی او دارد. اگر فیلسوف تأملاتش را صرفاً بر زندگی درون و اطراف خود مبتنی کند دچار کوته بینی و تنگ نظری می شود. به تعبیر دیلتای او در این حالت دیدگاه محدود خود را به کل جهان تعمیم می دهد. یک فلسفه واقعی زندگی باید برپایه گسترده ترین معرفت ممکن راجع به جلوه ها و مظاهر زندگی باشد و این علوم انسانی از قبیل روانشناسی، تاریخ، اقتصاد، زبان شناسی، نقد ادبی، دین شناسی مقایسه ای و حقوق است که می تواند چنین امکانی را فراهم آورد. فیلسوف باید نتایج این رشته ها را جذب کند. در واقع کار فلسفی خود دیلتای به مدد تحقیقات تاریخی، زندگینامه ای و ادبی اش غنا و پروردگی یافته بود. اما در این میان فیلسوف هم به نوبه خود می تواند یاریهایی به این رشته ها برساند، بویژه از حیث رسیدن به اتقان و استواری روش شناختی. از فلسفه زندگی می توان یک معرفت شناسی استخراج کرد.

در نزد دیلتای علوم و پژوهش های انسانی یک موضوع مشترک دارند: انسان، اعمال و خلاقیت هایش. آنها به کل گستره دنیای اجتماعی و تاریخی انسان می پردازند. دیلتای در درون این مجموعه رشته ها بین دو نوع پژوهش فرق می گذارد: پژوهش های نظامند که هدفشان صورت بندی قوانین عام است و تاریخ که معطوف به توالی زمانی رویدادهای منفرد است. اما این دو وابسته به یکدیگرند چون تاریخ در شکل هایی مانند سرگذشت های تاریخی موردی و شرح تحولات اقتصادی شواهدی در اختیار رشته های علمی نظام مند قرار می دهد. از طرف دیگر این رشته ها به همراه تعمیم های عرفی و یافته های علم فیزیکی قوانین و قواعدی ارائه می دهند که براساس آنها پیوندهای میان رویدادهای منفرد و جزئی در تاریخ را می توان توضیح و تبیین کرد.

تاریخ گرایی Historicism مسأله تاریخ نگاری یا به تعبیر دیلتای «نقادی فهم تاریخی» پیوند خاصی با محور فلسفه او دارد. دیلتای معرفت شناسی عمومی اش در مورد این به کار می برد. او همچنین نظرات مفصلی راجع به استفاده از منابع، نقش زبان شناسی و سایر موضوعات مربوط به فن در تاریخ مطرح کرده است. اما او بطور عام تر به صورتبندی سه اصل پرداخت که وجه مهمی از آنچه را که به تاریخ گرایی معروف شد تشکیل می دهد:

1 همه مظاهر Manifestations انسانی جزئی از یک روند تاریخی است که باید برپایه مصطلاحات تاریخی مورد تحلیل و تبیین قرارگیرد. حکومت، خانواده و حتی خود فرد را نمی توان به قدر کفایت به صورت انتزاعی و مجرد تعریف کرد چون آنها در اعصار مختلف ویژگیهای متفاوت دارند.

2 اعصار و دوره های مختلف و افراد متفاوت را فقط با ورود خیالپردازانه به نظرگاه خاص آنها می توان شناخت. یعنی باید به نحوی از طریق تخیل جو فکری و فرهنگی آنها را به تصور آورد. مورخ باید آنچه در هر عصر یا نزد افراد مورد توجه است و کاربرد دارد مطمح نظر قراردهد.

3 خود مورخ مقید به افق عصر خویش است. اینکه چگونه گذشته، خودش را در نظرگاه و تعلقات خاطر وی حاضر می کند به صورت جنبه ای موجه از معنای آن گذشته در می آید.

فهم: در همه علوم و پژوهش های انسانی، شیوه ها و روش های عقلانی عامی مورد استفاده قرارمی گیرد که عبارتند از مشاهده، توصیف، طبقه بندی، اندازه گیری (اگر مقدور باشد)، استقرا، قیاس، تعمیم، مقایسه، استفاده از الگوها و فرم بندی و آزمودن فرضیه ها. اما علوم انسانی نمی توانند به معرفتی که در جست وجوی آن هستند برسند تا از روش فهم و شناخت Das Verstehen استفاده کنند. این روش فهم و شناخت در واقع آنها را از علوم فیزیکی متمایز می کند. به عقیده دیلتای Das Verstehen یک اصطلاح فنی با تعریفی معین است که باید به روشنی از استعمال عام آن که مترادف هرنوع فهم و شناخت است متمایز گردد. این اصطلاح به معنای درک و فهم و شناخت گونه ای محتوای ذهنی یا فکری است، یک تصور، یک قصد یا یک احساس که در نمودهای عینی و تجربی مانند کلمات، عبارات یا حرکات و اشارات ظهور پیدا می کند.

ویلهلم دیلتای

آنچه ما از یک نمود expression می فهمیم معنایی است که انسان ها در یک موقعیت یگانه یا در کل زندگی شان درک می کنند یا به آنها نسبت می دهند. اینکه آدمیان زندگی را معنی دار می یابند، اینکه آنها تمایل دارند که آن معنی را اظهار کنند و اینکه این اظهار و نمود را می توان فهمید و شناخت سه محور اصلی معرفت شناسی دیلتای است. او روش شناسی اش در علوم انسانی را برپایه آنها استوار می سازد.

دیلتای سه شرط را برای شناخت لازم می داند: اولاً ما باید با روند یا جریان ذهنی روایتی که در بستر آن معنیmeaning به تجربه درمی آید و منتقل می شود آشنا باشیم. اگر ما ندانیم که دوست داشتن چیزی و بیزار بودن از چیزی چیست یا قصد داشتن و بیان کردن چیزی چه معنایی دارد نمی توانیم هیچ چیز را بشناسیم البته لازم نیست از عنکبوت ها بیزار باشیم تا بیزاری فلان خانم از آنها را بفهمیم. از آنجا که ما انسانیم و به این سبب که همه نمودها نهایتاً از فعالیت افراد انسان نشأت می گیرد این نیاز به آشنایی با جریان های ذهنی روانی همیشه دست کم تا حدودی برآورده می شود. اما با مطالعه زندگینامه ها و به مدد روانشناسی توصیفی می توان این آشنایی را غنا بخشید و بر آن افزود. دیلتای در نوشته های اولیه خود بر این جنبه از فهم و شناخت تأکید و ابرام داشت به همین دلیل از این نوشته ها هم با تعبیر خرده گیرانه «اصالت روانشناسی» (psychologism) یاد می کردند و هم با رویکردی همدلانه، آنها را نوعی فردگرایی روشمند می خواندند.

اما دیلتای در واپسین سال های زندگی اش دو شرط دیگر را هم برای شناخت مورد تأکید قرار داد. شرط اول معرفت به زمینه خاصی است که نمودها در آن رخ می دهند. مثلاً برای شناخت بهتر یک نهضت دینی یا یک آموزه فلسفی باید ارتباط آنها را با جو فکری و فرهنگی و شرایط تاریخی زمان آنها بشناسیم. از باب نمونه فلسفه اسپینوزا را با توجه به زمینه ظهور و برآمدن علم و کشمکش میان فرقه های مختلف مذهبی در سده های شانزدهم و هفدهم بهتر می توان شناخت.

دومین شرط علم به نظام های اجتماعی و فرهنگی است که طبیعت اغلب نمودها را تعیین می کنند. برای فهمیدن یک جمله باید زبان را بشناسیم و برای فهمیدن حرکت مهره های شطرنج باید قواعد بازی را بدانیم.

به نظر دیلتای فهم و تأویل اگر در علوم انسانی به صورت نظام مند استفاده شوند ابعاد زندگی را بر ما می گشایند. فلسفه، علوم و پژوهش های انسانی را دردست یافتن به وضوح و دقت روش شناختی یاری می رساند و در عوض خود از آنها بصیرت هایی واقعی نسبت به زندگی که به کارش می آیند کسب می کند.

اچ. پی. ریکمن در ارزیابی کار دیلتای می نویسد: نظریه های دیلتای نه تنها از حیث تاریخی محل توجه اند بلکه دربردارنده مفاهیم و تصوراتی هستند که هنوز هم ارزش خود را حفظ کرده اند و تأثیر دراز دامن کار دیلتای قابل ملاحظه بوده است. نگرش او به فلسفه به عنوان تفسیر و تأویلی نظام مند از تجربیات انسانی و جهد و کوشش برای نیل به آگاهی بیشتر نسبت به مفروضاتی که داریم راهی است برای پرهیز از فروغلتیدن در دو حد افراطی جزم گرایی متافیزیکی از یک سو و تسلیم در برابر تحقیقات پراکنده و پاره پاره از سوی دیگر.

هایدگر به دین خود و نسلش به تحلیل دیلتای از مفهوم زمانمندی temporality اذعان می کند. یاسپرس و اورتگای گاست زیر تأثیر اندیشه های او بودند. نظریه دیلتای راجع به معنی که برپایه مقولات زندگی بسط و پرورش یافته بود و تحلیل او از شناخت و نمودها، به معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی یاری های ارزشمند رساند. تاریخ گرایی یک مسأله زنده در میان مورخان باقی ماند و نظرات او درباره روانشناسی که ادوارد اسپرانگر آنها را برگرفت و بسط داد در آثار روانشناسان معاصر مورد استفاده قرار گرفت. بالاتر از همه، نظریه دیلتای راجع به فهم و شناخت مبنایی شد برای روش شناسی ماکس وبر و از این رو بر نظریات جامعه شناختی مدرن اثر گذاشت. جامعه شناسان معاصر از این آرا و اندیشه ها در مجادله با رفتارگرایان و پوزیتیویست ها بهره ها برده اند.

منبع: روزنامه ایران