تست هوش فضایی: چند پهلو!؟

۱۵ مهر ۱۳۹۵

۹

شکلی داریم که می خواهیم تعداد وجه های آن را مشخص کنیم.

تست هوش فضایی: چند پهلو!؟

آیا می توانید در مدت کمتر از 2 دقیقه بگویید شکل بالا چند وجه (پهلو) دارد؟


پاسخ تست هوش فضایی: چند پهلو!؟

18 وجه

منبع: ihoosh.ir