تست هوش: همه مسیرهای منتهی به خانه

۰۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۹

یک مرد دوچرخه سوار می خواهد بداند از محل کار تا خانه اش چند مسیر مختلف وجود دارد. توجه کنید که او فقط می تواند در جهت فلش ها حرکت نماید. آیا شما می توانید تعداد مسیرهایش را تعیین کنید؟

تست هوش: همه مسیرهای منتهی به خانه


پاسخ تست هوش 'همه مسیرهای منتهی به خانه'

10 مسیر مختلف

منبع: ihoosh.ir