چگونه خانه ای مرتب داشته باشیم ؟

۱۴ اسفند ۱۳۹۴

۷۰

یک منزل مرتب که هر یک از اسباب و لوازم زندگی در جایمخصوص و مناسب قرار گرفته باشد ، از جهاتی بر یک منزل شوریده ودرهم و برهم مزیت دارد.

چگونه خانه ای مرتب داشته باشیم ؟

اولا : نظم و ترتیب مخصوص به منزل صفا و رونق و زیباییمیبخشد، تماشای تکراری خانه نه تنها موجب ملال نمی شود بلکهمسرتبخش و دلپذیر خواهد بود.

ثانیا : انجام کارهای خانهداری را آسان می کند، اوقات کدبانوی خانهبیهوده تلف نمی شود زیرا به هر چیز احتیاج پیدا کرد می داند کجاست، برای پیدا کردن آن معطل نمی شود ، در نتیجه کارها به آسانی انجام میپذیرد و خانم را وامانده و خسته نمی گرداند.

ثالثا : رونق و صفای محیط مرتب منزل که از ذوق و سلیقه کدبانویخانه حکایت می کند،  مرد را به خانه و زندگی علاقهمند می سازد .

رابعا : چنین خانه مرتبی اسباب آبرو و سرافرازی خانواده بوده و هر کس آنرا ببیند از زیبایی آن لذت میبرد و به ذوق و سلیقه کدبانوی خانهآفرین خواهد گفت.

با خرید و تهیه اسباب لوکس زندگی زیبا نمی شود بلکه نظم و ترتیبخاص زیبایی به وجود می آورد.خود شما حتما خانوادههای مرفه و ثروتمندیرا دیدهاید با اینکه از انواع و اقسام گوناگون لوازم لوکس زندگیبرخوردارند اما زندگی آنها چون درهم و برهم است صفا و رونقی ندارد ودیدن آن ملالآور است، به عکس خانوادههای متوسطی که را در عین مشکلات ، زندگی زیبا و مسرتبخشی دارند، چون همان اسباب و لوازممختصر ،مرتب و منظم و تمیز است،اصولا مگر زیبایی جز نظم و ترتیبخاص چیز دیگری است؟

بنابراین، یکی از وظائف مهم خانهداری رعایت نظم و ترتیباست ،البته خانم های خوش سلیقه و کدبانوی تبیانی خودشان بهتر می دانند اسباب و لوازمخانه را چگونه مرتب سازند لیکن در عین حال یادآوری نکات زیر بیفایده نیست: اسباب و لوازم منزل را درجهبندی نموده برای هر نوعی از آنها جای مخصوصی انتخاب نمایید، همه ظرف ها را یک جا روی هم نریزید، ظرفهایی را که مورد احتیاج همیشگی است در دسترس قرار دهید ،اسبابشیرینی خوری و آجیل خوری را در یک جا قرار دهید، ظرف هایشربتخوری جای مخصوص داشته باشند، یک جا را اختصاص بدهید بهاسباب چایخوری،اسباب و ظروف غذاخوری را در یک جا قرار بدهید، به طور خلاصه اسباب و لوازم زندگی بهقدری مرتب باشد که خود شما و شوهرتان و فرزندانتان جای مخصوصآنها را بدانند به طوریکه اگر در شب تار هم خواستید آنها را پیدا کنید، بتوانید مستقیما به سراغ شان بروید. هر کاری را به موقع انجام دهید و حتی الامکان انجام کاری را به بعد موکول نکنید،به این ترتیب هیچ وقت کارها روی هم انباشته نمی شود.شاید بعضی خانم ها بگویند: برنامه مذکور برای اعیان و اشرافخوب است که زندگی مفصلی دارند ،اما برای زندگانی فقیرانه ما این همهتشریفات ضرورت ندارد ،لیکن خاطر نشان می شود که اسباب و لوازمزندگی به هر حال باید مرتب باشد ،چه فقیر چه غنی.والدین  بیانضباط  ، برای اینکه خودشان را بیگناه معرفی کنند ،شوریدگی منزل را به گردن بچهها می گذارند،در صورتیکه این موضوعاشتباه است زیرا بچهها از پدر و مادر تقلید می کنند،اگر پدر و مادر منظمباشند آنها هم منظم تربیت می شوند ،بچهها در آغاز امر با رعایت نظم وترتیب مخالف نیستند بلکه بدان اظهار علاقه می نمایند.لیکن وقتی اوضاع نامنظم داخلی را مشاهده نمودند از آنها درس زندگی می آموزند.

پول و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و اسناد و مدارک را درجای محفوظی بگذارید که در دسترس بچههای کوچک نباشد، زیرا ممکناست در اثر غفلت از بین بروند و ضررهایی به شما وارد گردد،زدن و تنبیهکردن بعد از عمل سودی ندارد ،علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، بچهگناهی ندارد، تقصیر از جانب مادری است که اشیاء ارزشدار را در دسترس او قرار داده است. داروها و مواد خطرناک و سمی را حتی نفت و بنزین را در جاییبگذارید که دستبچههای کوچک بدانها نرسد،زیرا ممکناست در اثر نادانی آنها را بخورند و بیمار شوند ،احتیاط کردن ضرر ندارد لیکن در اثر غفلت و بیاحتیاطی صدهاخطر در کمین شما است.در خاتمه یادآور می شوم که البته نظم و انضباط خوب است لیکن نهبحدی که از شما و شوهرتان سلب آسایش کند ،اگر از حد متعارف و عادیگذشتبه وسواسی گری و سلب آزادی منجر می شود که خود یکی ازمشکلات بعضی خانوادهها بشمار می رود و ممکن استسبب جدایی وافتراق واقع شود.

منبع : Decorationnews.com