معمای شش عنکبوت

۲۴ مرداد ۱۳۹۵

۲۱

شش عنکبوت با شماره های 1 تا 6 روی تار عنکبوتی به شکل زیر زندگی می کنند. هر عنکبوت دقیقا با سه عنکبوت دیگر همسایه است. برای مثال عنکبوت 1 با عنکبوت های 2و 4و 6 همسایه است.

معمای شش عنکبوت

در ابتدای روز هر عنکبوت روی در خانه اش، شماره‌اش را می نویسد. سپس در هر ساعت هر کدام از عنکبوت ها عدد نوشته شده روی در خانه اش را پاک می کند و به جای آن مجموع اعداد همسایه هایش را می نویسد. مثلا بعد از گذشت یک ساعت روی در خانه ی عنکبوت شماره ی 2 عدد 9 نوشته می شود. پس از گذشت 4 ساعت، مجموع اعداد نوشته شده روی همه ی خانه ها چند است؟

معمای سخت, تست هوش تصویری

الف) 1919                ب) 1869                  ج) 1701                          د) 1929                          ه) 1399


پاسخ معمای 'شش عنکبوت'

گزینه‌ی ج درست است.

در هر مرحله عدد نوشته شده در خانه‌ها پاک می‌شود ولی به عدد سه خانه‌ی دیگر اضافه می‌شود. پس در هر مرحله مجموع اعداد خانه‌ها سه برابر خواهد شد.

در ابتدا مجموع اعداد، 21 است و پس از گذشت چهار ساعت برابر 21×81=1701 می‌شود.

منبع: ihoosh.ir